Flutter实现注册登录功能

一、判断当前用户是否已经登录,如果登录,则直接进入首页;如果没有登录,则直接进入登录页;关键点在于:不要在首页已经出现以后,在判断数据,然后显示登录页;伪代码:class _StartAppState extends State<MyHome>{ var loginState; @override void initState(){ super.initState(

- 阅读全文 -

Dart基础

一、字符串常用操作 // String 转为 int var one = int.parse('1'); assert(one == 1);// int 转为 String String oneAsString = 1.toString(); assert(oneAsString == '1');常用方法trim() 返回没有任何前导和尾随空格的字符串。replaceAll() 用给定值替

- 阅读全文 -